Ogłoszenie z dnia 2010-10-26 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zwalczania śliskości zimowej na terenie gminy Szczuczyn

Data 2010-10-26
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zwalczania śliskości zimowej na terenie gminy Szczuczyn

 

Grajewo, 2010.10.25

 

 

ZDP. 343-24/8/10

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZDP. 343-24/10. Nazwa zadania: ,, Zwalczanie śliskości zimowej w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy Szczuczyn”.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne

w Szczuczynie Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 1

19-230 Szczuczyn

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne

w Szczuczynie Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 1

19-230 Szczuczyn

Cena oferty brutto: 1305,40 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów :100

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę. W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 DYREKTOR ZDP

Jan Julian Połonowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-26

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-26

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-26