Ogłoszenie z dnia 2010-11-03 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Data 2010-11-03
Tytuł Wyjaśnienia treści SIWZ

 

WO. 3431 -11/10

Grajewo, 2010-11-03

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WO. 3431 - 11/10. Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Czy podatek VAT w ofercie liczyć stawką 22%, czy 23%?

Odpowiedź 1. W ofercie należy stosować stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu składania

ofert.

Pytanie 2. Na jakie lata ma być prognoza ruchu i w jakim celu? Odpowiedź 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3. Czy pomiary ruchu mają być w przekroju drogi, jeżlei tak to w ilu miejscach, czy na skrzyżowaniach, to których?

Odpowiedź 3. Nie widzimy konieczności wykonywania pomiarów na skrzyżowaniach. Pomiary należy wykonywać w co najmniej 2 przekrojach, tj. na ul. Konopskiej w Grajewie przed skrzyżowaniem w DK 61 i na odcinku Bęćkowo - Szczuczyn, również przed skrzyżowaniem z DK 61. O ewentualnych dodatkowych punktach pomiarowych powinien zadecydować projektant po rozpoznaniu układu komunikacyjnego i analizie natężenia ruchu.

Pytanie 4. Czy inwestor przewiduje zaprojektowanie oświetlenia ulicy na odcinkach miejscowości?

Odpowiedź 4. Nie.

Pytanie 5. W ilu punktach inwestor przewiduje przeprowadzenie badań ruchu?

Odpowiedź 5. Pomiary należy wykonywać w co najmniej 2 przekrojach, tj. na ul. Konopskiej w Grajewie przed skrzyżowaniem w DK 61 i na odcinku Bęćkowo - Szczuczyn, również przed skrzyżowaniem z DK 61. O ewentualnych dodatkowych punktach pomiarowych powinien zadecydować projektant po rozpoznaniu układu komunikacyjnego i analizie natężenia ruchu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-03