Zamówienie Nr 134236 - 2010 z dnia 2010-05-18 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy dot. materiałów betonowych

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy dot. materiałów betonowych
Numer 134236 - 2010
Data wydania 2010-05-18

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 84985-2010 z dnia 2010-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) krawężniki betonowe 100*30*15, wg PN-EN 1340- w ilości do 440 szt., 2) krawężniki betonowe 100*22*30, wg PN-EN 1340- w ilości...
Termin składania ofert: 2010-04-26

 

Grajewo: dostawa materiałów betonowych
Numer ogłoszenia: 134236 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84985 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów betonowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) krawężniki betonowe 100*30*15, wg PN-EN 1340- w ilości do 440 szt., 2) krawężniki betonowe 100*22*30, wg PN-EN 1340- w ilości do 100 szt., 3) krawężniki betonowe 100*30*22, (skośny lewy) wg PN-EN 1340- w ilości do 30 szt., 4) krawężniki betonowe 100*30*22, (skośny prawy) wg PN-EN 1340- w ilości do 30 szt., 5) obrzeże chodnikowe 100x20x6,wg PN-EN 1340- w ilości do 400 szt., 6) kostka brukowa (cegła kolor) o grubości 8,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 250 m2, 7) kostka brukowa (cegła szara) o grubości 8,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 300 m2, 8) kostka brukowa (cegła kolor) o grubości 6,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 500 m2, 9) kostka brukowa (cegła szara) o grubości 6,0 cm, wg, PN-EN 1338- w ilości do 450 m2, 10) płytki betonowe 35*35*5 cm (szare) wg, PN-EN 1339- w ilości do 800 szt. Podane ilości materiałów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać telefonicznie zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu grajewskiego) w godz. 700 - 1400. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki 59, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55275,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 52594,20

Oferta z najniższą ceną: 52594,20 / Oferta z najwyższą ceną: 56007,76

Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-05-18

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-05-18

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-05-18