Zamówienie Nr 147661 - 2010 z dnia 2010-06-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Numer 147661 - 2010
Data wydania 2010-06-09

 

Grajewo: odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych polegająca na powierzchniowym
Numer ogłoszenia: 147661 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112203 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych polegająca na powierzchniowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych polegająca na powierzchniowym utrwaleniu grysem i emulsją kationową następujących dróg powiatowych: -dr. nr 1807 B na odcinku Wierzbowo - Boczki -dr. nr 1798 B na odcinku Kapice - Przechody -dr. nr 1216 B na odcinku od. dr. kr. nr 61 - Woźnawieś§-dr. nr 1792 B na odcinku Wojdy - Rybczyzna -dr. nr 1788 B na odcinku Kosiły - Skrodzkie -dr nr 1869 B na odcinku Niedźwiadna - Kurki -dr. nr 1813 B na docinku Niećkowo - Kędziorowo; Kędziorowo - Bagienice; Zalesie - Kudłaczewo -dr. nr 1966 B na odcinku Łoje Gręzko - Brychy o długości 15,48 km i o powierzchni 64590,0 m2 zgodnie z obmiarem robót zawartym w przedmiarze robót załączonym Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp. z.o.o., Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 403052,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 374197,30

  • Oferta z najniższą ceną: 374197,30 / Oferta z najwyższą ceną: 562560,70

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-09