Zamówienie Nr 150683 - 2010 z dnia 2010-06-11 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Numer 150683 - 2010
Data wydania 2010-06-11

Grajewo: Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B
Numer ogłoszenia: 150683 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwograjewo.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa - w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B polegająca na- 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,12 2. Wykonanie i zamocowanie znaków wysokościowych w konstrukcji mostu - szt. 6,0 3. Wykonanie i zamontowanie znaków wysokościowych obok korpusu drogi z dowiązaniem do niwelacji państwowej -szt. 1,0 4. Usunięcie humusu z poboczy i skarp, grubość humusu 10cm; m2 - 493,0 5. Rozebranie stalowych elementów balustrad na moście Mg - 0,2 6. Rozebranie elementów betonowych mostu m3 - 49,4 7. Usunięcie izolacji z płyty most m2 - 72,0 8. Odwiezienie elementów stalowych na odległość 2 km Mg - 0,2 9. Odwiezienie gruzu budowlanego na odległość 3 km m3 -50,1 10. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm m2 -137,5 11. Rozebranie barier żelbetowych m- 55,0 12. Odwiezienie gruzu budowlanego na odległość 3 km m3 -20,2 13 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem gruntu w nasyp, grunt. II kat. m3 -36,9 14. Wykonanie wykopów fundamentowych i wykopy pod ławę oporową stożków na odkład , gr. kat. III m3 -202,1 15. Zasypanie wykopów przy przyczółkach z formowaniem stożków wraz zagęszczaniem warstwami, grunt kat. II m3 -202,1 16. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi gr. kat. II na odl.1km zgodnie z tabelą robót ziemnych m3 -519,4 17. Transport gruntu na dalsze 15 km ponad 1 km m3 -519,4 18. Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu kategorii II m3 -519,4 19. Zagęszczenie nasypów walcami grunt kat. II m3 -519,4 20. Plantowanie skarp nasypów i poboczy m2 -575,4 21. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 -729,2 22. Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych m2 -792,2 23. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m2 -668,1 24. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca gr. 5,5 cm na moście z transportem mieszanki m2 -90,0 25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca gr. 4 cm na dojazdach z transportem mieszanki m2 -639,4 26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna gr. 4 cm z transportem mieszanki m2 -724,8 27. Wypełnienie bitumiczna taśmą uszczelniającą styku nawierzchni z krawężnikiem i w-wą ścieralną na moście m -43,2 28. Humusowanie skarp gr. humusu 10 cm z obsianiem trawą m2 -309,7 29. Ustawienie barier stalowych ochronnych SP-06 o rozstawie słupków co 2m m -80,0 30. Wykonanie nawierzchni na chodnikach mostu z żywic poliuretanowych lub epoksydowych gr. 4mm z odpyleniem i zagruntowaniem podłoża m2 - 75,6 31. Wykonanie zalewki z żywicy poliuretanowo-epoksydowej wzdłuż krawężnika m -56,4 32. Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie z betonu B-15 m -8,0 33. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych betonowych h=6cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm m2 -13,2 34. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm m -8,0 35. Wykonanie ścieków skarpowych m -4,8 36. Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych szerokości 0,80cm z balustradą z rur stalowych zabezpieczoną antykorozyjne oczyszczenie strum. ścierne do stopnia 2,5, pomalowanie elementów stalowych poręczy zestawami farb wg SST posiadającymi aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM w Warszawie do uzyskania grubości powłoki 240 mikronów po wyschnięciu m -9,6 37. Wbicie ścianki szczelnej z grodzic GZ4 L=5m z rusztowań na głębokość do 3m, grunt kat. III z późniejszym ich wyciągnięciem m -57,2 38. Wbicie pali żelbetowych w gruncie kat. III, szt. -30,0 39. Przygotowanie zbrojenia Mg -22,64 40. Montaż zbrojenia Mg -22,64 41. Wykonanie deskowania przyczółków i płyt przejściowych z późniejszą ich rozbiórką m2 -201,6 42. Betonowanie płyt przejściowych i oparcia płyt przejściowych, beton B 30 z transportem betonu m3 -81,2 43. Wykonanie deskowania płyty pomostu i kapy chodnikowej z późniejszą ich rozbiórką-deskowanie sklejką m2 -44,0 44. Betonowanie płyty pomostu i kapu chodnikowej beton B 30 wraz z transportem betonu m3 -47,5 45. Betonowanie podłoża z chudego betonu pod fundament przyczółka, płyty przejściowe, wypełnienie chodnika z transportem betonu m3 -22,8 46. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Mg -16,8 47. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne (wraz z umyciem) powierzchni konstrukcji stalowych do stopnia czystości Sa 2 1/2 m2 -304,0 48. Malowanie konstrukcji stalowej zestawami farb wg SST posiadającymi aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM w Warszawie do uzyskania grubości powłoki 240 mikronów po wyschnięciu m2 -304,0 49. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x lepik na zimno powierzchni betonowych podlegających zasypaniu m2 -138,6 50. Ułożenie papy zgrzewalnej na uprzednio zagruntowaną powierzchnie roztworem gruntującym w ilości 0,3 kg/m2 m2 -203,9 51. Osadzenie żeliwnych wpustów mostowych z częścią rurową o średnicy 150mm przedłużoną rurą PCV szt. -4,0 52. Montaż sączków z rurami PCV śr. 43mm L=120cm szt.4 oraz wykonaniem połączenia knotem z włókniny szt. -4,0 53. Wykonanie drenażu odwadniającego w warstwie wiążącej (ochronnej). Szerokość drenażu 15 cm, grubość 3 cm m2 -4,5 54. Montaż łożysk neoprenowych 650 KN kotwionych szt. -6,0 55. Montaż łożysk neoprenowych 650 KN niekotwionych szt. -6,0 56. Wykonanie dylatacyjnych przykryć bitumicznych 50x30x10cm na jezdni m -12,0 57. Wykonanie dylatacyjnych przykryć bitumicznych 50x30x5cm w części chodnikowej m -7,4 58. Osadzenie łączników ze stali AIIIN w otworach 16 mm L=10cm na zaprawie (zaprawa wg SST) ilość zaprawy 0,016 dm3 na jeden otwór szt. -84,0 59. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 cm na grysie 4-6mm otoczonym kompozycją epoksydową m -43,2 60. Montaż barieroporęczy do uprzednio wbetonowanych kotew m- 40,0 61. Wbicie ścianki szczelnej z grodzic PCV G300 L=3m z rusztowań na głębokość do 2,5m, grunt kat .III m -16,9 62. Betonowanie ławy oporowej stożków beton B 20 z transportem betonu m3 -0,9 63. Umocnienie stożków brukiem z kamienia 16-20 cm na podsypce z pospółki gr.10 cm z zalaniem spoin zaprawą M10 m2 -65,4 64. Ułożenie geowłókniny z przymocowaniem szpilkami stalowymi na uprzednio wyrównanym podłożu m2 -375,0 65. Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki i przy przyczółkach (kamień średnicy 10-30 cm) m3 -93,8 66. Montaż z późniejszą rozbiórką rusztowań pomocniczych ryczałt -1,0 67. Oznakowanie i i utrzymanie oznakowania na czas robót ryczałt -1,0 Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub inwestycją. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: minimum dwóch zadań z zakres którego wchodziły roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie obiektów mostowych (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy robót mostowych: a)minimalna liczba osób: 1 b)minimalne doświadczenie i kwalifikacje: 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy robót mostowych - min. liczba osób -1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać: 1) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Powiatu Grajewskiego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-06-11