Zamówienie Nr 197706 - 2010 z dnia 2010-07-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 197706 - 2010
Data wydania 2010-07-06

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 144984-2010 z dnia 2010-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie aktualizacja budowlanych użytków gruntowych i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa...
Termin składania ofert: 2010-06-04

 

Grajewo: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie aktualizacja budowlanych użytków gruntowych i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica, na obszarze Gminy Radziłów.
Numer ogłoszenia: 197706 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144984 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starosta Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 84 63, faks 86 273 84 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie aktualizacja budowlanych użytków gruntowych i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica, na obszarze Gminy Radziłów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz w niezbędnym zakresie aktualizacja budowlanych użytków gruntowych i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica, na obszarze Gminy Radziłów, położonej w powiecie grajewskim. Celem prac modernizacyjnych jest uzupełnienie danych zawartych w ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica w wymienionej jednostce ewidencyjnej. Prace zostaną wykonane w ramach modernizacji operatu ewidencyjnego w trybie § 56 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków / Dz. U. Nr 38, poz. 454 / Zakres prac modernizacyjnych: 1.Pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i ich analiza pod kątem wykorzystania do prac modernizacyjnych. 2.Badanie Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów dla nieruchomości zabudowanych, nieruchomości budynkowych lub lokalowych, dla których w ewidencji gruntów i budynków. nie ujawniono Ksiąg Wieczystych. 3.Wykonanie wywiadów oraz terenowych pomiarów uzupełniających dla brakujących na mapie zasadniczej i ewidencyjnej obiektów budowlanych wraz z kontrolnym pomiarem istniejących budynków oraz ewentualna aktualizacja konturów budowlanych. 4. Dokonanie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi rzek: Wissa i Klimaszewnica. 5. Naniesienie wyników pomiarów na mapę zasadniczą i ewidencyjną. 6.Sprawdzenie poprawności ujawnionych na mapie ewidencyjnej granic terenów zabudowanych oraz ich korekta w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie PODGiK lub pomiar kontrolny wykonany bezpośrednio na gruncie. 7. Sporządzenie arkuszy spisowych budynków i prawnie wyodrębnionych lokali. 8. Sporządzenie kartotek budynków i lokali. 9.Utworzenie komputerowego zbioru budynków i lokali oraz opracowanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków. 10. Sporządzenie projektu operatu ewidencyjnego w części przewidzianej opracowaniem. 11. Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym, zapoznanie zainteresowanych z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie, spisanie protokołu z wyłożenia projektu i zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. 12. Przekazanie dokumentacji i materiałów gotowych do zasilenia powiatowej bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z danymi nowego stanu prawnego granic rzek: Wissa i Klimaszewnica. 13. Charakterystyka obiektu: Jednostka ewidencyjna - Gmina Radziłów nr stat. 200403_2 Liczba obrębów ewidencyjnych - 30 Powierzchnia jednostki -16 636 ha ( w tym 193 ha L P) Ogólna liczba terenów zabudowanych - 261 ha Ilość działek ewidencyjnych - 13117 Ogólna szacowana liczba budynków - 4 200 Liczba budynków ujawnionych w ewidencji - 3 900 Liczba budynków ujawniona na mapie zasadniczej - 3 900 Ogólna szacowana liczba lokali - 20 Liczba lokali ujawnionych w ewidencji - 20 14. Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia publicznego określają warunki techniczne modernizacji ewidencji i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gminy Radziłów, stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ. 15.Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania bez uwag protokołu końcowego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI S.C. M. Brzostowski J. Nowacki, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159344,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 190739,68

  • Oferta z najniższą ceną: 190739,68 / Oferta z najwyższą ceną: 208620,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Grajewski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-06