Zamówienie Nr 199116 - 2010 z dnia 2010-07-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 199116 - 2010
Data wydania 2010-07-07

Numer ogłoszenia: 199116 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151986 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi powiatowej nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany w km 3+020 ÷ 5+270 polegająca na wykonaniu następujących robót: -mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 18,0 m3, -mechaniczne rozebranie nawierzchni brukowej - 45,0 m2, -rozebranie części przelotowej przepustów rurowych o średnicy 80cm - 29,0 mb, -wykonanie nasypów mechanicznie przy uzupełnianiu korpusu drogowego - 40,0 m3, -wykonanie wykopów mechanicznie z z wbudowaniem gruntu w nasyp - 102,1 m3, -wykonanie przepustu rurowego z rur Ø 60 cm z tworzyw sztucznych - 10,0 m, -wykonanie przepustów rurowych z rur Ø 80 cm z tworzyw sztucznych - 22,0 m, -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości średniej 15cm - 72,0 m2, -umocnienie wlotów przepustów brukowcem - 30 m3, -plantowanie powierzchni skarp i dna rowu - 220,0 m2, -roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym - 1,6 km, -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 10cm - 887,7 m2, -wyrównanie podbudowy brukowej kruszywem naturalnym - 290,1 m3, -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 5cm - 5933,0 m2.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

 

Nazwa: przebudowa drogi powiatowej nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53423,39 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 41637,38

  • Oferta z najniższą ceną: 41637,38 / Oferta z najwyższą ceną: 41637,38

  • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2   

 

Nazwa: przebudowa drogi powiatowej nr 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2010.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajeewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328317,59 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 292526,60

  • Oferta z najniższą ceną: 292526,60 / Oferta z najwyższą ceną: 292526,60

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-07