Zamówienie Nr z dnia 2010-07-09 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wydania 2010-07-09

Grajewo, 2010.07.07

Numer sprawy ZDP. 343 – 07/07/10                                                     

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowaniu o zamówienia publicznego: Numer sprawy ZDP. 343 - 07/10. Nazwa zadania: „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa w km 18+404 drogi powiatowej nr 1834 B”

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BUDREX-KOBI Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 92

15-727 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010.07.13. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) prawa zamówień publicznych zawarcie umowy może nastąpić przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010.07.13.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

OFERTA NR 1

BUDREX-KOBI Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 92

15-727 Białystok

Cena oferty brutto: 1 123 218,34 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100

OFERTA NR 2

HYDROBUD Kielczyk spółka jawna

Ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

Cena oferty brutto: 1 134 054,71 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 99

OFERTA NR 3

Konsorcjum Firm

PRI „BUDOKAN” Łosiewicz i wspólnicy, spółka jawna

ul. Magazynowa 9

19 – 203 Grajewo – Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” sp. z o.o

ul. Słowackiego 60

16 – 300 Augustów – Partner Konsorcjum

Cena oferty brutto: 1 261 638,03 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 89

OFERTA NR 4

MOST SPÓŁKA z o.o.

Ul. Kujawska 51 A

81-862 Sopot

Cena oferty brutto: 1 771 512,31 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 63

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-09