Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 214226 - 2010 z dnia 2010-07-19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 - dostawa materiałów betonowych.

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 - dostawa materiałów betonowych.
Numer 214226 - 2010
Data wydania 2010-07-19

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 159808-2010 z dnia 2010-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) Krawężnik betonowy: - normalny o wymiarach 100x30x15 wg PN-EN 1340 - 910 szt. - skośny lewy o wymiarach...
Termin składania ofert: 2010-06-18

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 - dostawa materiałów betonowych.
Numer ogłoszenia: 214226 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159808 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części dogi powiatowej nr 1809B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668 - dostawa materiałów betonowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) Krawężnik betonowy: - normalny o wymiarach 100x30x15 wg PN-EN 1340 - 910 szt. - skośny lewy o wymiarach 100x30x15 cm wg PN-EN 1340 - 48 szt. - skośny prawy o wymiarach 100x30x15cm wg PN-EN 1340 - 48 szt. -wjazdowy o wymiarach 100x22x15cm wg PN-EN 1340 - 590 szt. 2) Obrzeże betonowe o wymiarach 100x 20x 6cm wg PN-EN 1340 - 830 szt. 3) Kostka brukowa betonowa szara o grubości 6cm wg PN-EN 1338 - 2210m2 4) Kostka brukowa betonowa czerwona o grubości 8cmwg PN-EN 1338 - 710m2 Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać faxem zapotrzebowanie na poszczególne materiały z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały drogowe na plac budowy wskazany przez zamawiającego (teren powiatu grajewskiego) w godz. 700 - 1400. Do każdej dostarczonej partii materiałów Wykonawca będzie dołączać świadectwo jakości wyrobu. Materiały drogowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: - oferowane materiały drogowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), - tekstura powierzchni licowej musi być jednorodna w danej partii, - rysy i spękania niedopuszczalne, - plamy zabrudzenia niezmywalne wodą niedopuszczalne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDROMAT Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa Leszek Kuprel, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97538,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 102268,70

  • Oferta z najniższą ceną: 102268,70 / Oferta z najwyższą ceną: 118520,56

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-07-19

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-07-19

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-07-19