Zamówienie Nr 242136 - 2010 z dnia 2010-08-06 - Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 242136 - 2010
Data wydania 2010-08-06

 

Grajewo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.
Numer ogłoszenia: 242136 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego , ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwograjewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych. Elementy przedmiotu zamówienia: 1) Rodzaj transakcji - kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych, 2) Kwota i waluta kredytu - 2 800 000 PLN, 3) Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do 30.VI.2018 r.; do wyliczenia łącznego kosztu kredytu należy przyjąć termin uruchomienia pełnej kwoty kredytu w dniu 06.09.2010 r., 4) Okres karencji w spłacie kapitału - liczony od daty zawarcia umowy - 21 miesięcy, 5) Okres karencji w spłacie odsetek - brak karencji, 6) Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa, 7) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej - stopa procentowa dla danego kwartału będzie ustalana w oparciu o WIBOR 3M z 25 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, powiększoną o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Jeżeli WIBOR 3M nie został ogłoszony lub ustalony na ten dzień, obowiązuje WIBOR 3M z dnia poprzedniego, w którym było ostatnie notowanie jego wartości. Marża przedstawiona w ofercie nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej, 8) Termin spłaty odsetek - kwartalnie; płatność odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, przy czym pierwsza płatność odsetek dokonana zostanie w dniu 30.09.2010 r., kolejne kwartalne (kwartał kalendarzowy) okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu minimum na 7 dni przed terminem płatności, 9) Termin spłaty kapitału - kwartalnie, w równych ratach; płatność rat kapitałowych następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, przy czym pierwsza płatność rat kapitałowych dokonana zostanie w dniu 30 czerwca 2012 r., 10) Wysokość prowizji przygotowawczej - nie więcej niż 0,20 % kwoty kredytu 11) Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0,00% 12) Wysokość prowizji od kwoty kredytu spłaconej przed terminem - 0,00% 13) Inne prowizje i opłaty - 0,00 %, 14) Sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6654 z późn. zm.). Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty a wymienionych w SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty a wymienionych w SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawi zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty a wymienionych w SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty a wymienionych w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty a wymienionych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bip.starostwograjewo.pl (bezpłatnie) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Grajewie Ul. Strażacka 6 B 19-200 Grajewo Pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-09

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-07