Zamówienie Nr 220467 - 2010 z dnia 2010-08-16 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 220467 - 2010
Data wydania 2010-08-16

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek – Sołki

Numer ogłoszenia: 220467 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221922 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek - Sołki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1795 B na odcinku Pienczykowek - Sołki w km 0+000÷1+800 polegająca na wykonaniu następujących robót: · roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych wykonane w terenie równinnym - 1,8 km, · profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 7670,0 m2, · wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 8cm - 3978 m2, · wykonanie nawierzchni potrójnie powierzchniowo utrwalonej kruszywem łamanym przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej o pow. 6337,5 m2 w następujących ilościach : I warstwa · emulsja asfaltowa w ilości 2kg/m2 · kruszywo łamane 12/20mm w ilości 22kg/m2 II warstwa · emulsją asfaltowa w ilości 1,4kg/m2 · kruszywo łamane 6/12mm w ilości 16kg/m2 III warstwa · emulsja asfaltowa w ilości 1,4kg/m2 · kruszywo łamane 2/6 mm w ilości 10kg/m2 · piasek płukany 0/2mm w ilości 5kg/m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDOMOST Sp. z o. o, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179549,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 204039,82

Oferta z najniższą ceną: 204039,82 / Oferta z najwyższą ceną: 204039,82

Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-16