Zamówienie Nr 263610 - 2010 z dnia 2010-08-25 - Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 263610 - 2010
Data wydania 2010-08-25

 

Numer ogłoszenia: 263610 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwograjewo.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie i nr 1816 B w m. Bagienice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie i nr 1816 B w m. Bagienice polegająca na wykonaniu następujących robót: - karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu na odl. 2 km - 0,03 ha, - mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z odwiezieniem nadmiaru na odkład - 122,8 m3 - ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej - 217 m - rozebranie części przelotowej przepustu rurowego o średnicy 30cm z uprzednim odkopaniem przepustu oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km - 10 m - usunięcie głazów kamiennych z wywiezieniem głazów na odl. 1km - 14 m3 - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III przy transporcie urobku samochodem na odl. 3km, wykonanie rowów przydrożnych - 80,4 m3 - wykonanie nasypów mechanicznie z piasku przy transporcie urobku na nasyp samochodem na odl.6km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu zagęszczarką, uzupełnianie nasypu pod projektowany chodnik - 122,8 m3 - wykonanie koryta na wjazdach na głębokość do 10cm z odrzuceniem urobku pod nasyp chodnika - 691 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 8cm - 691 m2 - wykonanie przepustu zjazdowego z rur Ø 30cm z tworzyw sztucznych z rur ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod ławę żwirową oraz zasypaniem - 74 m - wykonanie przepustu zjazdowego z rur Ø 50cm z tworzyw sztucznych z rur ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod ławę żwirową oraz zasypaniem - 15 m - ustawienie krawężników betonowych z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu wjazdów od strony posesji - 143 m - ustawienie krawężników betonowych 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu wjazdów po bokach - 146 m - ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem - 543 m - wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - 691 m2 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 900 m2 - ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji - 908 m Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, gdy Wykonawca wykaże iż posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo, pokój nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych pochodzących z budżetu powiatu grajewskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-08-25

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-08-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-08-25