Zamówienie Nr z dnia 2010-09-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wydania 2010-09-14

Grajewo: Likwidacja przełomów na drodze powiatowej nr 1820 B na odcinku Ławsk - Glinki - do granicy powiatu - podbudowa
Numer ogłoszenia: 290068 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254566 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja przełomów na drodze powiatowej nr 1820 B na odcinku Ławsk - Glinki - do granicy powiatu - podbudowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Likwidacja przełomów na drodze powiatowej nr 1820 B na odcinku Ławsk - Glinki - do granicy powiatu - podbudowa polegająca na wykonaniu następujących robót: -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. 1km, wykonanie wykopów pod warstwę odsączającą - 181,4 m3, -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III przy transporcie urobku na odl. 1km, wykonanie rowów przydrożnych- 365 m3, -wykonanie warstwy odsączającej przy grubości warstwy piasku 30cm- 475,2 m2 -uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem - 65,0 m3, -wykonanie przepustu pod zjazdem Ø30cm z tworzyw sztucznych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem-6 m, -ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu w gruncie kat. III -1952,6 m2 Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.34.43-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wynajem Sprzętu Budowlanego MARPO Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27160,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30271,40

  • Oferta z najniższą ceną: 20271,40 / Oferta z najwyższą ceną: 36997,84

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-14

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-14