Zamówienie Nr z dnia 2010-09-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wydania 2010-09-15

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 242136-2010 z dnia 2010-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych. Elementy przedmiotu zamówienia: 1) Rodzaj...
Termin składania ofert: 2010-08-27

 

Grajewo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych.
Numer ogłoszenia: 292914 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242136 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych. Elementy przedmiotu zamówienia: 1) Rodzaj transakcji - kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych, 2) Kwota i waluta kredytu - 2 800 000 PLN, 3) Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do 30.VI.2018 r.; do wyliczenia łącznego kosztu kredytu należy przyjąć termin uruchomienia pełnej kwoty kredytu w dniu 06.09.2010 r., 4) Okres karencji w spłacie kapitału - liczony od daty zawarcia umowy - 21 miesięcy, 5) Okres karencji w spłacie odsetek - brak karencji, 6) Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa, 7) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej - stopa procentowa dla danego kwartału będzie ustalana w oparciu o WIBOR 3M z 25 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, powiększoną o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Jeżeli WIBOR 3M nie został ogłoszony lub ustalony na ten dzień, obowiązuje WIBOR 3M z dnia poprzedniego, w którym było ostatnie notowanie jego wartości. Marża przedstawiona w ofercie nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej, 8) Termin spłaty odsetek - kwartalnie; płatność odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, przy czym pierwsza płatność odsetek dokonana zostanie w dniu 30.09.2010 r., kolejne kwartalne (kwartał kalendarzowy) okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu minimum na 7 dni przed terminem płatności, 9) Termin spłaty kapitału - kwartalnie, w równych ratach; płatność rat kapitałowych następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał, przy czym pierwsza płatność rat kapitałowych dokonana zostanie w dniu 30 czerwca 2012 r., 10) Wysokość prowizji przygotowawczej - nie więcej niż 0,20 % kwoty kredytu 11) Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0,00% 12) Wysokość prowizji od kwoty kredytu spłaconej przed terminem - 0,00% 13) Inne prowizje i opłaty - 0,00 %, 14) Sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 950158,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 644518,58

  • Oferta z najniższą ceną: 644518,58 / Oferta z najwyższą ceną: 689014,63

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-15

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-15

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-15