Zamówienie Nr 294096 - 2010 z dnia 2010-09-16 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 294096 - 2010
Data wydania 2010-09-16

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna
Numer ogłoszenia: 294096 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243818 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1787 B na odcinku Dołęgi - Niedźwiadna w km 2+240 ÷ 4+290 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych -2,05 km, - rozebranie części przelotowej przepustu rurowego o średnicy Ø 80cm - 16,0m - rozebranie ścianek czołowych przepustów - 5 m3, - wykonanie wykopów mechanicznie - 33,6 m3, - wykonanie nasypów mechanicznie z piasku - 28,8 m3, - wykonanie przepustu rurowego o średnicy Ø 80cm z tworzyw sztucznych - 22,0 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubości 15cm - 78 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 12cm - 12402,0 m2, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna grubości 4cm - 7524,0 m2, - umocnienie wlotów przepustów brukowcem z kamienia łamanego - 16,0 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390570,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 475940,06

  • Oferta z najniższą ceną: 475940,06 / Oferta z najwyższą ceną: 601956,02

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-16