Zamówienie Nr 308482 - 2010 z dnia 2010-09-28 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot remontu chodników

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot remontu chodników
Numer 308482 - 2010
Data wydania 2010-09-28

Grajewo: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie i nr 1816 B w m. Bagienice
Numer ogłoszenia: 308482 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263610 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie i nr 1816 B w m. Bagienice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont chodników na drodze powiatowej nr 1813 B w m. Zalesie i nr 1816 B w m. Bagienice polegająca na wykonaniu następujących robót: -karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu na odl. 2 km - 0,03 ha, -mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 10cm z odwiezieniem nadmiaru na odkład - 122,8 m3 ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej - 217 m -rozebranie części przelotowej przepustu rurowego o średnicy 30cm z uprzednim odkopaniem przepustu oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km - 10 m -usunięcie głazów kamiennych z wywiezieniem głazów na odl. 1km - 14 m3 -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III przy transporcie urobku samochodem na odl. 3km, wykonanie rowów przydrożnych - 80,4 m3 -wykonanie nasypów mechanicznie z piasku przy transporcie urobku na nasyp samochodem na odl.6km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu zagęszczarką, uzupełnianie nasypu pod projektowany chodnik - 122,8 m3 -wykonanie koryta na wjazdach na głębokość do 10cm z odrzuceniem urobku pod nasyp chodnika - 691 m2 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średniej 8cm - 691 m2 -wykonanie przepustu zjazdowego z rur Ø 30cm z tworzyw sztucznych z rur ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod ławę żwirową oraz zasypaniem - 74 m -wykonanie przepustu zjazdowego z rur Ø 50cm z tworzyw sztucznych z rur ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod ławę żwirową oraz zasypaniem - 15 m -ustawienie krawężników betonowych z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu wjazdów od strony posesji - 143 m -ustawienie krawężników betonowych 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej przy obramowaniu wjazdów po bokach - 146 m -ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem - 543 m -wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - 691 m2 -wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 900 m2 -ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej przy obramowaniu chodnika od strony posesji - 908 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAR - TECH Sp. z o.o, Pisanica 77 B, 19-314 Kalinowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175797,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 174967,47

Oferta z najniższą ceną: 174967,47 / Oferta z najwyższą ceną: 224326,52

Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-09-28

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-09-28

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-09-28