Zamówienie Nr z dnia 2010-10-07 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wydania 2010-10-07

 

WO. 3431-10/10

Grajewo, 2010-10-07

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Numer sprawy. Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej nr 668"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG", 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-08.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "UNIDROG" Sp. z o. o.

Adres Wykonawcy: 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4

Cena oferty brutto: 173 407,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, iż zachodzi sytuacja opisana w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą może zostać dokonane przed upływem terminu wynikającego z art. 94 ust. 1 pkt 2) prawa zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-07

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-07

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-07