Zamówienie Nr 330696 - 2010 z dnia 2010-10-13 - Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 330696 - 2010
Data wydania 2010-10-13

Grajewo: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego
Numer ogłoszenia: 330696 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starostwograjewo.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. W zakres zadania wchodzi: 1) odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców 1216 B Stare Tajno - Tajenko - Orzechówka Woznawieś - dr.kraj. 61 1787 B gr. woj. - Czarnawieś - droga 61 1788 B Miecze - Rydzewo - Bukowo - Kołaki - Karwowo - Czarnawieś 1789 B Miecze - Danowo - Turczyn - Łazarze - Bełda 1790 B Wólka Mała - Kosówka 1792 B od dr. kraj. nr 61 - Wojdy - Rybczyzna 1793 B Dręstwo - gr.woj. - Woznawieś 1794 B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi 1795 B Wólka - Mała - Pieńczykówek - Sołki 1796 B Pieńczykówek - Pieńczykowo 1797 B Koszarówka - Szymany 1798 B Ruda - Sojczyn Borowy - Sojczyn Grądowy - Kapice - Przechody - do dr. kraj. 65 1799 B od dr. kraj. 65 - Białogrądy - Osowiec - Płochowo - Wólka Piaseczna - Goniądz 1802 B Grajewo -ul. Konopska - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn 1803 B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki 1805 B od dr. kraj. 61 - Kurejewka - Chojnówek 1806 B Szczuczyn- ul. Grunwaldzka - Skaje - Wólka - Zacieczki 1807 B Białaszewo - Lipińskie - Modzele - Opartowo - Mareckie - Wierzbowo - Boczki - do dr.kraj.61 1808 B Grajewo - ul. Przemysłowa - Wojewodzin - Wierzbowo 1809 B od dr. kraj. 65 - Podlasek - Pieniążki - Białaszewo - do dr.668 1810 B Grajewo- ul. Fabryczna - Elżbiecin - Kacprowo - Okół - Łojki - Gackie - Pieniążki 1811 B Guty - Bzury - Niedzwiedzkie 1812 B Szczuczyn- ul. Sportowa - Wąsosz - Zebry - Czerwonki - Dziewięcin - Radziłów 1813 B Szczuczyn - Niećkowo - Kędziorowo - Zalesie - Kudłaczewo - Grozimy - Opartowo 1814 B Brzozowo - Godlewo 1815 B Wąsosz - Komosewo - Bagenice - Sulewo Kownaty 1816 B Bagenice - do dr.1813 B 1817 B Dziewięcin - Borawskie - Konopki - Kramarzewo - Kilijany - Kownatki 1818 B Mścichy - Święcienin 1819 B od dr . 1812 B - Świdry Awissa 1820 B Wąsosz - Ławsk - Glinki - Mroczki - Przytuły 1821 B Stawiski- ul. Polowa - Rogale - Sokoły - Romany - Wilamowo - Słucz 1822 B Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - Słucz - do dr. woj.668 1823 B Wiązownica - Rydzewo - do dr.1812 B 1824 B Wąsosz - Modzele - Ławsk 1827 B Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany 1834 B Jedwabne -ul. Cmentarna - Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze - Racibory - Radziłów 1835 B Chrzanowo - Wypychy - Dusze 1836 B od dr.1834 B - Pienki - Szyjki - Szlasy - Loje Awissa - most na rzece Wissa 1837 B Karwowo - Ostrowik - Okrasin 1869 B Szczuczyn - Niedzwiadna - Kurki - Milewo - Kumelsk - Lachowo - Gromadzyn Stary - dr. 647 1870 B Grabowo - Golanki - Żebrki - Surały - Brzeżno - Niedzwiadna 1873 B droga 1869 B - Dołęgi 1875 B Obrytki - Roztroszewo - Wojsławy 1966 B Wizna - Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn - Pluty - do drogi 1834 B 2044 B Ciemnoszyje - Wólka Brzozowa - Białaszewo Pługi własne oraz ich nośniki powinny być przystosowane do odśnieżania. Spycharki powinny być wyposażone w pługi skośne o wysokości lemiesza min. 0,80cm. Wynagrodzenie za wykonana usługę będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez dyżurnego zud. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. podstawiania do dyspozycji Zamawiającego sprzętu i nośników sprawnego technicznie i przystosowanego do odśnieżania dróg, 2. odśnieżanie dróg powiatowych sprawnym sprzętem zgodnie z poleceniem Dyżurnego ZUD , 3. zapewnienia stałej obsługi naprawczej dla sprzętu i nośników w czasie sezonu zimowego. 4. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, 5. usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, 6. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 7. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z siecią dróg powiatowych w celu właściwego przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, gdy Wykonawca wykaże iż posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia wymóg posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedno zamówienie na usługi o zakresie tożsamym lub podobnym do niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać w pełni sprawny sprzęt do szybkiego odśnieżania tj.: - samochody ciężarowe z pługiem czołowym typu średniego - 2 szt., - spycharka - min. 120 KM z pługiem bocznym - 1 szt., - spycharka - 75 KM z pługiem bocznym - 3 szt., - koparko - ładowarka CAT 428 D lub o analogicznych parametrach z pługiem czołowym - 1 szt - ciągnik o mocy min. 80 KM z pługiem przednim skośnym - 2 szt - ładowarka o pojemności łyżki 2,5 m3, - równiarka z pługiem czołowym - szt. 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZDP Grajewo, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:00, miejsce: ZDP Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych pochodzących z budżetu powiatu grajewskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: samochody ciężarowe z pługiem czołowym typu średniego - 2 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: spycharka - min. 120 KM z pługiem bocznym - 1 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: spycharka - 75 KM z pługiem bocznym - 3 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. -Koparko - ładowarka CAT 428 D lub o analogicznych parametrach z pługiem czołowym - 1 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. - ciągnik o mocy min. 80 KM z pługiem przednim skośnym - 2 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. - ładowarka o pojemności łyżki 2,5 m3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego z sezonie 2010/2011. - równiarka z pługiem czołowym - szt. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-13