Zamówienie Nr 330222 - 2010 z dnia 2010-10-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer 330222 - 2010
Data wydania 2010-10-13

 

 

Numer ogłoszenia: 330734 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330222 - 2010 data 13.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

  • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% zamówienia podstawowego, stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.1).

  • W ogłoszeniu jest: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • W ogłoszeniu powinno być: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert · nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.2).

  • W ogłoszeniu jest: został pominięty pkt · III.4.3.2).

  • W ogłoszeniu powinno być: · III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-13