Zamówienie Nr 344416 - 2010 z dnia 2010-10-25 - Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 344416 - 2010
Data wydania 2010-10-25

 Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki -Cyprki- Kurki -Tarachy -Bęćkowo -Szczuczyn.
Numer ogłoszenia: 344416 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego , ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki -Cyprki- Kurki -Tarachy -Bęćkowo -Szczuczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) -Konopki -Cyprki- Kurki -Tarachy -Bęćkowo -Szczuczyn. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące odcinki drogi: - na odcinku Grajewo -Konopki -Cyprki- Kurki -Tarachy w km 0+070 ÷ 10+440 o długości około 10,37km. Początkiem odcinka jest około 70m za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 61 w miejscowości Grajewo(koniec opracowania przebudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 61 na zlecenie GDDKiA w Białymstoku), a końcem projektowanego odcinka jest początek miejscowości Tarachy(początek nawierzchni bitumicznej), - na odcinku Bęćkowo -Szczuczyn w km 14+220÷ 17+440 o długości około 3,22km. Początek odcinka jest na końcu m. Bęćkowo (koniec nawierzchni bitumicznej), zaś koniec odcinka jest w odległości około 130m przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 61 w m. Szczuczyn (dowiązanie do rozwiązania projektowego przebudowy drogi krajowej nr 61 w m. Szczuczyn opracowanego na zlecenie GDDK iA w Białymstoku). Parametry projektowanego odcinka : - klasa drogi - L, - kategoria obciążenia ruchem - KR-1, - szerokość jezdni w przekroju trasowym - 5m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m, - szerokość jezdni w przekroju ulicznym w m. Grajewo - 6m z obustronnymi chodnikami o szerokości do 2m, - szerokość jezdni w przekroju półulicznym w m. Konopki, Cyprki i Kurki - 5,5m z jednostronnym chodnikiem o szerokości od 1,5m do 2m, - przebudowa istniejących przepustów na przepusty z tworzyw sztucznych- 7szt., - w celu poprawienia odwodnienia w m. Grajewo zaprojektować dodatkowe studzienki ściekowe i przykanaliki z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Wykonawca wykona projekt budowlany na uaktualnionych mapach geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500 na wszystkie odcinki podlegające opracowaniu. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, które umożliwią Zamawiającemu uzyskanie prawomocnych decyzji - pozwolenie na budowę, wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 1. Wyniki badań podłoża gruntowego (3egz.) 2. Wyniki pomiarów ruchu i jego prognozę. 3. Opracowanie prawnego projektu podziału działek zajętych pod przebudowę drogi w obrębie m. Kurki o nr 129; 161; 162 i 170/2. 4. Mapy do celów projektowych w wersji papierowej (3egz.) i elektronicznej. 5. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z decyzją środowiskową, której kopię inwestor przekaże w momencie podpisania umowy. 6. Projekt budowlany (5egz.) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych drogowych oraz innych w przypadku przyjęcia rozwiązań powodujących kolizję powodującą konieczność przebudowy istniejących urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 06.156.1118 z późn. zm.) i uszczegółowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) 7. Projekt wykonawczy (3egz.) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072. z. późn. zm.) 8. Przedmiar robót (3egz.) opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem w całości i w rozbiciu na poszczególne JST (Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Szczuczyn). 9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (3egz.) , w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Informację BIOS należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126.) i rozporządzeniem 10. Projekt stałej organizacji ruchu (3egz.) opracowany i zatwierdzony zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz.U.03.177.1729). 11. Kosztorys inwestorski (3egz.) opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.04.130.1389) w całości i w rozbiciu na poszczególne JST (Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Szczuczyn). 12. Kosztorys ofertowy - 3 egz. w całości i w rozbiciu na poszczególne JST (Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Szczuczyn). 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (3 egz.) 14. Opracowanie operatów wodnoprawnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne (Dz.U.05.239.2019. t. j. z późn. zm.) - tam gdzie zachodzi konieczność ich opracowania. 15. Załatwienie wszelkich prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji czyli uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień opracowanego projektu z poszczególnymi właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej. Wszystkie uzgodnienia dotyczące opracowania projektów należy uzgodnić z Zamawiającym. 16. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w wersji elektronicznej umożliwiającej jej odczytanie w programie AutoCad i PDF i przekazana na rzecz Zamawiającego na płycie CD, natomiast dokumentacja kosztorysowa winna być opracowana w programie umożliwiającym odczyt kosztorysu w programie PDF i przekazana na płycie CD. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego przez wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca musi wykazać iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia tj. mogącymi wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie w specjalności drogowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dokumentacji projektowych dotyczących drogi o łącznej długości co najmniej 7,0 km. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. -oświadczenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. -oświadczenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grajewie Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie Strażacka 6B 19-200 Grajewo Pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-10-25

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-10-25

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-10-25