Zamówienie Nr 351206 - 2010 z dnia 2010-10-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 351206 - 2010
Data wydania 2010-10-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Grajewo: Zwalczanie śliskości zimowej w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy Szczuczyn
Numer ogłoszenia: 351206 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330456 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwalczanie śliskości zimowej w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy Szczuczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest zwalczanie śliskości zimowej w miejscach niebezpiecznych na terenie gminy Szczuczyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców. W zakres zadania wchodzi: 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej odcinków dróg o łącznej długości 4,31 km na terenie gminy Szczuczyn poprzez posypanie mieszanką piaskowo - solną 15% w ilości średnio 100 g/m2 lub solą drogową w ilości średnio 15g/m2, tylko na polecenie dyżurnego ZUD następujących odcinków dróg powiatowych: dr. nr 1813 B Szczuczyn - Nieckowo - Zalesie m. Szczuczyn skrzyż. z dr. nr 1812 B 0+050 - 0+100 0,050 km Niećkowo - szkoła 3+750 - 3+950 0,200 km Nieckowo - łuk 4+050 - 4+150 0,100 km dr. nr 1869 B Szczuczyn - Niedźwiadna - Milewo Dołęgi skrzyż. + łuk 1+800 - 1+900 0,100 km Mazewo 3+700 - 3+950 0,250 km Niedźwiadna 6+250 - 6+350 0,100 km Niedźwiadna 6+500 - 6+700 0,200 km łuk pion. I /za m. Kurki / 9+250 - 9+550 0,300 km łuk pion. / Kurki las / 10+100 - 10+300 0,200 km dr. nr 1806 B Szczuczyn - Skaje - Zacieczki Balcer most łuk 2+170 - 2+470 0,300 km Wólka łuk 2+930 - 3+030 0,200 km Wólka łuk 3+650 - 3+850 0,200 km Zacieczki 5+240 - 5+320 0,100 km dr. nr 1802 B odc. Szczuczyn - Bęćkowo - Tarachy m. Bęćkowo 13+150 - 14+220 1,070 km łuk poziomy 12+420 - 12+600 0,180 km łuk poziomy 11+520 - 11+660 0,140 km m. Tarachy 10+440 - 11+060 0,620 km Realizacja robót odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie zwalczania śliskości zimowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 1, 19-230 Szczuczyn, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1220,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1220,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1220,00

Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-02

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-02

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-02