Zamówienie Nr 351280 - 2010 z dnia 2010-10-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer 351280 - 2010
Data wydania 2010-10-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Grajewo: Zimowe utrzymanie ulic w Szczuczynie.
Numer ogłoszenia: 351280 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330302 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie ulic w Szczuczynie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem jest zimowe utrzymanie ulic w Szczuczynie (ul. Grunwaldzka, ul. Majewskiego, ul. Wąsoska, ul. Sportowa, ul. Pl. 1000-lecia, wylot do Kolna, wylot do Niećkowa, dr. 1812 B Szczuczyn - Radziłów, odc. skrzyż z dr. 1813 B do skrzyż. z dr. 1812 B, dr. 1819 B od dr. 1812 B do m. Świdry Awissa), o łącznej długości 6,29 km W zakres zadania wchodzi: 1) odśnieżanie ulic w Szczuczynie o łącznej długości 6,29 km (zał. nr 1), 2) zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni ulic w Szczuczynie o łącznej długości 6,29 km (zał. nr 1) poprzez posypanie na całej szerokości nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo - solną 15% w ilości 100 g/m2, 3) posprzątaniu ulic po zimowym utrzymaniu w Szczuczynie o łącznej długości 6,29 km ( zał. nr 1) polegające na oczyszczeniu nawierzchni jezdni, chodników, pasa drogowego oraz wywiezieniu zanieczyszczeń na wysypisko. Roboty wymienione w pkt. 5.2. 1) i 2) należy wykonać do godz. 6.00 rano lub w czasie dwóch godzin od ustania zjawiska w ciągu dnia. Wykonanie usługi każdorazowo należy potwierdzić ZDP u dyżurnego ZUD do godziny 7.15. Roboty wymienione w pkt 5.2. 3) powinno polegać na oczyszczeniu ze śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu przyległych pasów drogowych, chodników i oczyszczeniu nawierzchni jezdni z mechanicznym ich zamieceniem. Śmieci i pozostałości po zimowym utrzymaniu z oczyszczania ulic powinny zostać wywiezione na wysypisko przez Wykonawcę na jego koszt. Ilości posypywań i odśnieżań została określona na podstawie poprzednich sezonów zimowych. Przyjęte ilości mogą być zmienne w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 1, 19-230 Szczuczyn, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38700,00

  • Waluta: PLN.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-03