Zamówienie Nr 355468 - 2010 z dnia 2010-11-03 - Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu
Numer 355468 - 2010
Data wydania 2010-11-03

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Grajewo: Dostawa skanera wielkoformatowego, kolorowego z podstawą i oprogramowaniem wspomagającym skanowanie, na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 355468 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Grajewie , ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 84 63, faks 86 273 84 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa skanera wielkoformatowego, kolorowego z podstawą i oprogramowaniem wspomagającym skanowanie, na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera wielkoformatowego, kolorowego z podstawą i oprogramowaniem wspomagającym skanowanie, na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: SKANER WIELKOFORMATOWY - sztuk 1 minimalne parametry techniczne Lp. Parametry Charakterystyka (Wymagania minimalne) 1. Maksymalna szerokość skanowania: nie mniejsza niż 36 (914 mm) 2. Maksymalna szerokość dokumentu: nie mniej niż 44(1118mm) 3. Rozdzielczość optyczna: nie mniejsza niż 600 dpi 4. Maksymalna rozdzielczość: nie mniej niż 1200 dpi 5. Dokładność skanowania: +/- 0,1 %; +/- 1 piksel 6. Głębia kolorów (kolor/mono): nie mniej niż 48bit/16bit 7. Przestrzenie kolorów: SRGB 8. Grubość papieru: nie mniej niż 15mm 9. Interfejs: High Speed USB 2.0 wraz z xDTR 10. Kamery: Nie mniej niż trzy 4-linijkowe kamery CCD (RGB +B/W) Nie mniej niż 48bit krycie w kolorze Nie mniej niż 16bit krycie w skali szarości 11. Szybkość skanowania: -400dpi turbo 24bit RGB - 400dpi turbo 8bit - 400dpi turbo skala szarości lub B/W Nie mniej niż 1,5 cm/s Nie mniej niż 4,0 cm/s Nie mniej niż 30 cm/s 12. Tryby skanowania: 24bit kolor 8bit indeksowany 8bit skala szarości tryb szarości do kopiowania 1 bit B/W B/W 2D adaptatywny 13. Podstawa: Uniwersalna REPRO lub równoważna 14. Oprogramowanie: Dodatkowe oprogramowanie wspomagające skanowanie (skan, edycja, zapis) wraz z licencją. 15. Sterowniki: Co najmniej Windows XP,Server 2003, Vista, Windows 7 32-bit 16. Certyfikaty: Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC 17. Gwarancja i serwisowanie: 1) 24 miesiące gwarancji prawidłowego działania urządzenia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, wykonywana w siedzibie Zamawiającego lub jeśli względy techniczne będą tego wymagały, poza siedzibą Zamawiającego, przez organizację serwisową producenta bądź autoryzowaną przez producenta. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2) Rozpoczęcie naprawy najpóźniej 24 godziny po zgłoszeniu awarii. 3) Wymiana sprzętu na nowy po 3 naprawach. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, jeżeli przedmiot zamówienia, był już trzykrotnie naprawiany i ujawni się w nim wada. 4) Wykonawca załączy posiadaną gwarancję przy wdrożeniu i instalacji, udzieloną przez producenta lub dystrybutora urządzenia. 5) Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. 6) Koszty dojazdu do siedziby zamawiającego w ramach gwarancji ponosi podmiot serwisujący. 18. Dodatkowe wymagania: - Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i dodatkowego oprogramowania w siedzibie zamawiającego. - Przygotowanie urządzenia do pracy oraz pierwszy rozruch wraz z testowym skanem w siedzibie zamawiającego - Wykonawca musi posiadać autoryzację na sprzedaż i serwis proponowanego urządzenia i oprogramowania. Zamawiający podkreśla, że wskazane wymagania są minimalne. Wpisanie do oferty parametrów poniżej wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega, że oferowany sprzęt musi być nowy, aktualnie produkowany na rynku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonego przez wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej 2 dostawami skanerów wielkoformatowych, kolorowych z podstawą i oprogramowaniem wspomagającym skanowanie, o łącznej wartości tych dostaw nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. -oświadczenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie(referencje, opinie zamawiających, kopie protokołów odbioru).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ten warunek na podstawie złożonych przez wykonawcę : - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje, opinie zamawiających, kopie protokołów odbioru

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-03