Zamówienie Nr 368216 - 2010 z dnia 2010-11-15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1836 B

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1836 B
Numer 368216 - 2010
Data wydania 2010-11-15

 

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1836 B w miejscowości Łoje Awissa.
Numer ogłoszenia: 368216 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318838 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1836 B w miejscowości Łoje Awissa..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1836 B w miejscowości Łoje Awissa w km 5+570 ÷ 6+620 polegająca na wykonaniu następujących robót: - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych - 0,65km, - karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem pozostałości po karczowaniu na odl. 2 km - 0,02ha, - mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład - 52m3, - mechaniczne rozebrani nawierzchni brukowej z wywiezieniem materiału rozbiórki na odl. 1km - 275m2 - ręczne rozebranie krawężników betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 15km - 350m - ręczne rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 15km - 399 m2 - ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km - 91m2 - przełożenie podziemnego kabla telefonicznego przebiegającego w projektowanej jezdni - 120m, - wykonanie nasypów mechanicznie z piasku wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu spycharką - 50m3, - wykonanie wykopów mechanicznie przy transporcie urobku na nasyp korpusu drogi wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu spycharką - 60m3, - wykonanie koryta na głębokość do 10cm na wjazdach -135m2, - wykonanie koryta na głębokość do 20cm na poszerzeniu jezdni - 426m2 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości średniej 20cm - 726m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości średniej 8cm -135m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości średniej 15cm -225m2, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm na podsypce cementowo - piaskowej -164m, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 z oporem - 821m, - wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej - 246m2, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej - 803,7m2, - ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej - 447m, - ułożenie ścieków podchodnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych - 8m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.23.32-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, ul. Konopska 38, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171698,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 137730,23

  • Oferta z najniższą ceną: 137730,23 / Oferta z najwyższą ceną: 188370,87

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2010-11-15

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2010-11-15