Zamówienie Nr 27428 - 2011 z dnia 2011-02-24 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie - roboty budowlane.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie - roboty budowlane.
Numer 27428 - 2011
Data wydania 2011-02-24

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Roboty budowlane

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 378358-2010 z dnia 2010-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: - prace rozbiórkowe, roboty murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie podjazdu o konstrukcji...
Termin składania ofert: 2010-12-27

Grajewo: Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie - roboty budowlane.
Numer ogłoszenia: 27428 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378358 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 2738479, 2738463, faks 0-86 2738462.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Wojewodzinie - roboty budowlane..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: - prace rozbiórkowe, roboty murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie podjazdu o konstrukcji stalowej dla osób niepełnosprawnych, - roboty sanitarne, - roboty elektryczne. Inwentaryzacja stanu aktualnego Budynek będący przedmiotem projektu jest obiektem wybudowanym w latach 60-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, został zaprojektowany i wykonany jako budynek pełniący funkcję dydaktyczną. Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony, przykryty stropodachem dwuspadowym z kątem nachylenia 5 stopni, bryła budynku jest prosta i zwarta. Wejście do budynku zaprojektowano i wykonano pojedynczym biegiem schodów żelbetowych zewnętrznych (różnica terenu wynosi ok. 70 cm). Układ konstrukcyjny budynku stanowią ściany osłonowe zewnętrzne, ściany szczytowe z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, ściany poprzeczne z cegły ceramicznej pełnej oraz wieńce, nadproża i podciągi żelbetowe wylewane na budowie. Opisane elementy stanowią podstawę oparcia do stropów międzykondygnacyjnych i stropodachów. Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Głębokość przemarzania -120 cm. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe można określić jako proste, a budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Ławy żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy, zbrojone podłużne ? 12 mm i poprzeczne 6 mm na podlewce z chudego betonu. Ściany fundamentowe grubości 30 cm betonowe. W chwili obecnej nie stwierdzono spękań i przemieszczeń ścian budynku - co świadczy o stabilności konstrukcyjnej. Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej z wyprawami tynkarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Stan techniczny ścian dobry bez widocznych uszkodzeń i spękań. Wewnętrzne ścianki konstrukcyjne stanowią ściany poprzeczne oraz ściany obudowy klatki schodowej murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości ok. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. Ściany działowe wykonano z cegły dziurawki o grubości 12 cm, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym oraz w pomieszczeniach sanitarnych licowane płytkami ceramicznymi. W chwili obecnej ściany działowe częściowo przyjęły obciążenia stropu. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. Ściany obłożone płytkami z glazury w pomieszczeniach umywalni i WC wymagają na całych powierzchniach odnowienia poprzez skucie płytek i licowanie ścian nowymi płytkami. Stan techniczny zły. Stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu DZ-3. Obciążenie stropu nad parterem w strefie środkowej budynku przenoszą podciągi żelbetowe. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. Schody żelbetowe dwubiegunowe i płyty spocznikowe oparte na wieńcach ścian i belkach spocznikowych. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. Występujące nadproża oraz podciągi żelbetowe. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. W istniejącej konstrukcji zastosowano betonowy wieniec na ścianach fundamentowych, ścianach parteru oraz piętra o wymiarach 25/25. Stan techniczny dobry, uszkodzeń brak. Kominy z przewodami wentylacyjnymi z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w części nad połacią dachową otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Elementy wykończenia zewnętrznego to parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. Stan techniczny dobry. Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, stan techniczny dobry. Wewnętrzne tynki cementowo-wapienne wygładzone poprzez szpachlowanie. Tynki w pomieszczeniach objętych projektem kwalifikują się do remontu. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, stan techniczny dobry. Posadzki w salach lekcyjnych oraz na korytarzach z płytek ceramicznych, wykładzin rulonowych PCV. Posadzki w pomieszczeniach remontowanych umywalni i WC z masy lastrico, zużyte powierzchnie z licznymi wgłębieniami odspojone cokoliki, stan techniczny zły. Parapety betonowe, stan techniczny dostateczny. Parapety w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu kwalifikują się do wymiany, stan techniczny zły. Okna z PCV, stan techniczny dobry. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację, rok montażu lata 60-te, kwalifikuje się do wymiany. Ramy okienne, ościeżnice są w znacznym stopniu zniszczone, zbutwiałe, ościeżnice wypaczone, stan techniczny zły. Ściany od strony zewnętrznej otynkowane wraz fakturą z tynku nakrapianego, ubytki tynku oraz zacieki pod gzymsem, elewacja wymaga odnowienia. Izolacja pozioma budynku na ławach oraz ścianach fundamentowych stwierdzono położoną warstwę z papy na lepiku, stan techniczny dobry. Izolacja termiczna stropodachu i posadzek z płyt wiórowo-cementowych suprema, stan techniczny dobry. Elementy infrastruktury technicznej. Licznik energii elektrycznej wraz z przyłączem umieszczony w budynku szkoły. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację (przewody aluminiowe) kwalifikuje się do wymiany. Ogrzewanie z własnej kotłowni lokalnej. Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację kwalifikują się do wymiany. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej gminnej. Instalacja wodociągowa w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację kwalifikuje się do wymiany. Budynek skanalizowany, odprowadzenie nieczystości do własnej oczyszczalni ścieków. Instalacja sanitarna w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację kwalifikuje się do wymiany. Odprowadzenie powierzchniowe na własny teren utwardzony. Telekomunikacja - istnieje przyłącze do sieci telefonicznej. Odpady stałe zbierane do kontenerów na odpady komunalne usytuowane w śmietniku na terenie szkoły, odbiór uzgodniony z odbiorcą odpadów. Wentylacja w salach lekcyjnych, umywalniach oraz w pomieszczeniach sanitarnych do przewodów wentylacyjnych poprzez kratki wywiewne. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu ze względu na długoletnią eksploatację kwalifikują się do wymiany Roboty zostaną wykonane w następującą kolejność: - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana osprzętu elektrycznego, - wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą grzejników, - roboty remontowo-budowlane wykończeniowe w części pomieszczeń budynku dydaktycznego, Remont części pomieszczeń budynku szkolnego Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Krzysztofa Kluka polegać będzie na przystosowaniu istniejących pomieszczeń na parterze jako pracowni do zajęć praktycznych dla uczniów Technikum, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego, jak również wydzielenie na parterze łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje: 1. Zerwanie wykładziny z PCV oraz rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, 2. Odbicie tynków cementowo-wapiennych, 3. Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV, 4. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi z profili aluminiowych, 5. Wykonanie ścianek z profili aluminiowych, 6. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o szer. 35 i długości ponad 1 m, 7. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego, 8. Szpachlowanie całkowitej powierzchni sufitów i ścian, 9. Licowanie ścian glazurą w pomieszczeniach remontowanych, 10. Wykonanie tynków wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem, 11. Pomalowanie farbami doborowymi powierzchni sufitów i ścian w pomieszczeniach remontowanych, 12. Wykonanie nowych posadzek samopoziomujących wraz z ułożeniem wykładzin rulonowych zgrzewalnych z PCV i posadzek z płyt terakotowych, 13. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej od strony wejścia głównego, 14. Wykonanie instalacji wodociągowej oraz wymiana grzejników, 15. Demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu WC i umywalni, 16. Skucie posadzek lastrykowych w istniejącym pomieszczeniu sanitarnym, 17. Zamontowanie urządzeń sanitarnych w kuchni oraz w łazience dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania techniczno-materiałowe: 1. W ramach wykończenia wewnętrznego wykonane zostaną posadzki z płytek antypoślizgowych i z wykładzin zgrzewalnych PCV, tynki wewnętrzne wraz ze szpachlowaniem powierzchni na gładko, dwukrotnie malowanych farbami doborowymi. W pracowniach zajęć praktycznych oraz łazience dla osób niepełnosprawnych - licowanie ścian płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości pomieszczeń oraz ułożenie płytek terakotowych antypoślizgowych na posadzce. 2. W ramach wymiany stolarki wymieniona zostanie stolarka okienną drewnianą na okna z PCV oraz drzwiową wewnętrzną z profili aluminiowych. 3. Pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną wywiewną. W łazience dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano wentylację mechaniczną sprzężoną z wyłącznikiem światła. 4. Rozbudowana i zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna poprzez rozbudowę istniejącej instalacji wewnętrznej oraz zamontowanie nowych opraw oświetleniowych. 5. Przewidziano wymianę grzejników płytowych stalowych na grzejniki aluminiowe. 6. Istniejąca instalacja wodociągowa zostanie wymienioa na nową, która będzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych. Zalecenia co do generalnych parametrów i technologii modernizacji instalacji elektrycznej Zaplanowano demontaż istniejącej instalacji elektrycznej: - Demontaż przewodów układanych pod tynkiem płaskich lub kabelkowych okrągłych, - Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego, - Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, - Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych o śr. ponad 60 mm, - Demontaż opraw oświetleniowych żarowych. Należy zainstalować oświetlenie i gniazda wtykowe oraz w tym celu przeprowadzić: - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - 156 m, - Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły - otw. 12, - Ułożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - 156,00 mb, - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym - 24 szt. - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych potrójnych o śr. do 60 mm - 28 szt. - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych podwójnych o śr. do 60 mm - 21 szt. - Montaż łączników i przycisków jednobiegunowych podtynkowych w puszce instalacyjnej - szt. 6, - Montaż łączników i przycisków instalacyjnych bryzgoszczelnych jednobiegunowych - szt. 6, - Osadzenie gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych końcowych o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - szt. 14, - Osadzenie gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 2-biegunowych przykręcanych o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - szt. 4, - Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - szt. 1, - Montaż opraw nasufitowych typu RON, wykonanych z blachy stalowej lakierowanej na biało, montowanych bezpośredniego na suficie o module 600x600 mm z zastosowaniem rastrów - szt. 18, - Montaż opraw świetlówkowych do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W - szt. 12, - Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce - szt. 12, - Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce - szt. 80, - Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy. Zalecenia co do generalnych parametrów i technologii wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania Przewidziano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez: - Wykonanie rurociągu z PVC kanalizacyjnego o śr. 50 mm na ścianach o połączeniach wciskowych - 30,60 mb, - Wykonanie rurociągu z PVC kanalizacyjnego o śr. 110 mm na ścianach o połączeniach wciskowych - 3,50 mb, - Wykonanie rurociągu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach - 47,80 mb, - Montaż zaworów przelotowych instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - szt. 14, - Osadzenie umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - pracownia higieny - szt. 2, - Montaż baterii umywalkowych ściennych o śr. nominalnej 15 mm. Przeprowadzenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez: - Montaż zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm - wymiana, - Montaż zaworów odpowietrzających automatycznych o średnicy 15 mm - 16 szt. 5, - Montaż zaworów odcinających na grzejnikach o śr. nominalnej 15 mm - wymiana - szt. 9, Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym przetargiem został opisany w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji i Projekcie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez adaptację, remont i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w zespole Szkół w Wojewodzinie. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej. Działanie 6.1 Rozwój Infrastruktury z Zakresu Edukacji..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Master Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Staniszewski, ul. Piwnika Ponurego 5/20, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169019,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 122923,74

  • Oferta z najniższą ceną: 122923,74 / Oferta z najwyższą ceną: 190178,70

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Grajewskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-02-24

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-02-24