Zamówienie Nr 2606 - 2011 z dnia 2011-01-07 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo

Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo
Numer 2606 - 2011
Data wydania 2011-01-07

 

 

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo
Numer ogłoszenia: 2606 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365372 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych (roboty pomiarowe i inwetaryzacja geodezyjna w zakresie robót cz. I) - 0,85 km - karczowanie krzaków i podszycia - 0,1ha, - usunięcie pni drzew (karczowanie) - 27sztuk, - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - 9sztuk, - mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - 166m3, - rozebranie przepustu Ø80cm - 6m, - przestawienie ogrodzenia z płyt drewnianych - 64m2, - przestawienie ogrodzenia z siatki - 82m2 - przełożenie podziemnego kabla telefonicznego - 85m, - wykonanie nasypów - 403m3, - wykonanie wykopów - 21,6m3, - ułożenie geotkaniny - 2310m2, - wykonanie przepustu pod drogą z tworzyw sztucznych Ø80cm - 11m, - wykonanie koryta na głębokości 20cm - 2020m2, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15cm -2020m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 8cm -115m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 12cm -1763m2, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15cm -2656m2, - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej - 990m2, - wykonanie przepustu zjazdowego - 7m, - umocnienie wlotów przepustów- 15m2, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 25x12cm - 93m, - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm - 530m, - wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej grubości 8cm - 105m2, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm - 365m2, - ustawienie obrzeży betonowych - 186m - roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych (roboty pomiarowe i inwetaryzacja geodezyjna w zakresie robót cz. II) - 0,85km, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grubości średnio 8cm - 1282 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca o grubości 5cm - 4647 m2 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 4 cm - 4588 m2 - uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczaniem walcem - 98,1m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.23.32-8, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIBEP S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248128,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 276895,39

  • Oferta z najniższą ceną: 276895,39 / Oferta z najwyższą ceną: 361076,08

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 B na odcinku Konopki Awissa - Kramarzewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIBEP S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328614,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 329571,12

  • Oferta z najniższą ceną: 329571,12 / Oferta z najwyższą ceną: 369913,64

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Muczyński

Wprowadzający: Artur Muczyński

Data wprowadzenia: 2011-01-10

Modyfikujący: Artur Muczyński

Data modyfikacji: 2011-01-10

Opublikował: Artur Muczyński

Data publikacji: 2011-01-10