Obwieszczenie nr WG.683.2.28.2020 z dnia 03.02.2021r.

Grajewo, 03.02.2021 r.

WG.683.2.28.2020

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

zawiadamiam,

że w dniu 03 luty 2021 r. została wydana decyzja WG.683.2.28.2020 ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0018 Niedźwiadna, gm.Szczuczyn jako działki nr 65/1 i 65/3 o pow. 0,0626 ha (wydzielone z działki nr 65), przejętej z mocy prawa przez Powiat Grajewski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 3/2020 z dnia 06.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 08.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmienionej ostateczną decyzją Starosty Grajewskiego Nr 5/2020 z dnia 17.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 12.08.2020 r.)  o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna gm. Szczuczyn”, z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój Nr 11 w godz. 730 – 1530 w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Od decyzji niniejszej stronie służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które strona może składać za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Geodezji i Kartografii

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2021-02-03