Podstawy prawne działania Urzędu

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, zwany dalej PUP, działa na podstawie m.in. przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z dnia 20.04.2004 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz.887 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr.14, poz.176 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 • Statutu PUP
 • Regulaminu organizacyjnego.
 • innych obowiązujących aktów prawnych i przepisów szczególnych.

oraz wykonuje zadania wynikające z:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001z poźn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późni. zm.)
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz .U. Nr 45, poz. 391 z późni. zm.)
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późni. zm.)
 • ustaw wykonawczych z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późni. zm.)
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U Nr 122, poz. 1143 z późni. zm.)
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U Nr 123, 1291 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337 z 13.12.2002 r., s3)
 • przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: PUP

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Żbikowska

Wprowadzający: Joanna Żbikowska

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Joanna Żbikowska

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Joanna Żbikowska

Data publikacji: 2009-12-15