Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Grajewskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady zatrudnienia należy w szczególności:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania.
  4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie
  5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
  6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
  7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.
  8. Delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia.
  9. Opiniowanie programów specjalnych, w tym:   
1) celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:
        a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
        b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
        c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;  
 2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: PUP Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Żbikowska

Wprowadzający: Joanna Żbikowska

Data wprowadzenia: 2015-04-03

Modyfikujący: Joanna Żbikowska

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: Joanna Żbikowska

Data publikacji: 2015-04-03