Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                      Grajewo, 2011.09.26
 
 
OA.3520.01.26.AD.11

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:   OA.3520.01.MW.11

Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie
                           Pracy w Grajewie

  1. pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej
  2. pozostałych pomieszczeń

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   Firma Handlowo-Usługowa
   „MAG-BUD”Piotr Lipski
   19-203 Grajewo
   ul. Nowo-Osiedle 11
   Uzasadnienie wyboru:

   1/ oferta uzyskała 86,16 pkt
   2/ najkorzystniejsza cena brutto – 119569,30 zł

Wybrano ofertę, która uzyskała najwięcej punktów i nie została odrzucona w postępowaniu.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 3.10.2011 r. o godz. 10.00

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1.
REMONTDOM S.C.

115-717 Białystok ul. Reymonta 1A

2.

POM Spółka z o.o.

16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4

3.
MAG-BUD

19-203 Grajewo ul. Nowo-Osiedle 11

4.

MASTER

19-300 Ełk ul. Piwnika Ponurego 5/20

5.

Usługi Ogólnobudowlane

19-200 Grajewo ul Konopska 38

 

Oferty podlegające ocenie uzyskały następującą liczbę punktów wyliczoną na podstawie Rozdziału XIII SIWZ

 
1.
REMONTDOM S.C.

115-717 Białystok ul. Reymonta 1A            74,43

2.

POM Spółka z o.o.

16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4                100,00

3.
MAG-BUD

19-203 Grajewo ul. Nowo-Osiedle 11            86,16

4.

MASTER

19-300 Ełk ul. Piwnika Ponurego 5/20          78,41

5.

Usługi Ogólnobudowlane

19-200 Grajewo ul Konopska 38                  70,06

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2  oferty.

Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. ) zostały odrzucone następujące oferty:

 

1/ POM Spółka z o.o. 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 4

2/ MASTER Usługi Remontowo-Budowlane 19-300 Ełk ul. Piwnika Ponurego 5/20

 

Na podstawie art.87 ust. 1 Zamawiający   wzywał Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Wykonawcy nie złożyli wyjaśnień, w związku z tym oferty zostały odrzucone.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 

 2) odrzucenia oferty wykonawcy

 

 W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 

 2)zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bożenna Zakrzewska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: PUP Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Żbikowska

Wprowadzający: Joanna Żbikowska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Joanna Żbikowska

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Joanna Żbikowska

Data publikacji: 2010-05-13