Zarząd Powiatu Grajewskiego podjął uchwałę nr 53/232/19 z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu grajewskiego.

INFORMACJA

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, iż Zarząd Powiatu Grajewskiego podjął uchwałę nr 53/232/19  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu grajewskiego.

Do realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie wybrano Fundację  Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, ul.Litewska 33B, 35-302 Rzeszów.  Zlecenie realizacji zadania w/w organizacji nastąpi poprzez przydzielenie zadania w ten sposób, by organizacja udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz świadczyła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 20 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem zapisów art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.294) mówiącym, iż udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z2015 r. poz. 90). Lokalizację  punktu, w którym udzielana będzie  nieodpłatna pomoc prawna, oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określono  Zarządzeniem  Starosty Grajewskiego  Nr 55/2019 z dnia 04.11.2019 r.  w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w powiecie grajewskim.

Fundacja   Gołębie Serce będzie prowadzić punkt „mobilny”:

- w poniedziałki każdego miesiąca, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie,
     Plac 500-lecia 14, 19-213   Radziłów, w godzinach 8.00 -12.00,

-  we wtorki  każdego miesiąca w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa
      Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn,
      w godzinach  8.00 -12.00,

-    w środy  każdego miesiąca w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie,

     gm.Grajewo, ul.Szkolna1, w godzinach 10.00 -14.00,

-    w czwartki  każdego miesiąca w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie,
      ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,
-     w piątki każdego miesiąca w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu,
       ul. Piaskowa  13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 -12.00.

 

Udzielenie dotacji celowej w/w Fundacji na realizację zadania w 2020  r nastąpi na podstawie zawartej umowy, w której określone zostaną pozostałe szczegółowe ustalenia wynikające z cytowanej we wstępie ustawy i przepisów  wykonawczych.

 

                                                                                                           Z up. Starosty

                                                                                                           Antoni  Milewski

                                                                                    Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
                                                                                                        i Spraw Obywatelskich

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Zarządzania Kryzyzsowego i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Tomasz Lamirowski

Modyfikujący: Tomasz Lamirowski

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Tomasz Lamirowski

Data publikacji: 2019-12-02